Hướng Dẫn

1. Đăng ký tài khoản tại website http://likenhanh.net
2. Đăng nhập vào tài khoản
3. Chọn Thêm trang
- Chọn hình thức Like là Youtube Views
- Thêm đường dẫn đến video trên Youtube của bạn (VD: http://www.youtube.com/watch?v=3Uo0JAUWijM)
- Thêm tiêu đề cho video trên Y...
1. Đăng ký tài khoản tại website http://likenhanh.net
2. Đăng nhập vào tài khoản
3. Chọn Thêm trang
- Chọn hình thức Like là Google
- Thêm đường dẫn đến trang G+ của bạn (VD: https://plus.google.com/u/0/106637622128394156726/posts/N515X7HFuaj)
- Thêm tiêu đề cho tran...
1. Đăng ký tài khoản tại website http://likenhanh.net
2. Đăng nhập vào tài khoản
3. Chọn Thêm trang
- Chọn hình thức Like là Traffic Exchange
- Thêm đường dẫn đến địa chỉ trang web của bạn (VD: http://likenhanh.net)
- Thêm tiêu đề cho website của bạn khi hiển thị trê...
1. Đăng ký tài khoản tại website http://likenhanh.net
2. Đăng nhập vào tài khoản
3. Chọn Thêm trang
- Chọn hình thức Like là Twitter Tweet
- Thêm đường dẫn đến trang Twitter của bạn (VD: https://twitter.com/ShopGiayNam)
- Thêm tiêu đề cho trang Twitter của bạn khi hi...
1. Đăng ký tài khoản tại website http://likenhanh.net
2. Đăng nhập vào tài khoản
3. Chọn Thêm trang
- Chọn hình thức Like là Facebook Followers
- Thêm đường dẫn đến user cần Followers (VD: lehuutho89)
- Thêm tiêu đề cho user của bạn khi hiển thị trên cộng đồng LIKENH...
   2 / 3