Hướng Dẫn

1. Đăng ký tài khoản tại website http://likenhanh.net
2. Đăng nhập vào tài khoản
3. Chọn Thêm trang
- Chọn hình thức Like là Google
- Thêm đường dẫn đến trang G+ của bạn (VD: https://plus.google.com/u/0/106637622128394156726/posts/N515X7HFuaj)
- Thêm tiêu đề cho trang G+ của bạn khi hiển thị trên cộng đồng LIKENHANH
- Định giá số coin bạn sẽ trả cho mỗi người G+ trang của bạn
- Tùy chỉnh giới tính và Quốc gia sẽ G+ cho bạn
4. Nhấn Thêm trang

--> Các bước đã xong bây giờ bạn có thể kiểm tra số lượng người đã G+ cho bạn hoặc tùy chỉnh cho chiến dịch của mình với chức năng "Các trang của tôi" trong phần Quản lý Tài khoản